VT Journey - шаблон joomla Joomla

eu 2020 kohezio

KEHOP-2.1.3-15-2017-00075

Műszaki leírás

Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt

eu nfp

Tartalomjegyzék

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések
Kommunikációs célok meghatározása
Célcsoportok – üzenetek meghatározása
Kommunikációs stratégia megalkotása
A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

 

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A 7/2017. (VIII. 16.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT értelmében a Magyar Állam az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hatáskörébe rendelte a projektet, valamint hogy „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt” című beruházás végrehajtásáról- a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok, tulajdonosi döntések figyelembe vételével gondoskodjon.

1. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A KEHOP-2.1.3 jelű pályázati felhívásra benyújtott „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt” című projekt kommunikációs tervének kidolgozásakor az NFP Nonprofit Kft. a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” című dokumentumban szereplő „Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft között” esetén alkalmazandó kommunikációs csomag előírásait vette figyelembe, a projekt megvalósítása során a fenti dokumentum előírásainak megfelelően jár el.

2. CÉLCSOPORTOK – ÜZENETEK MEGHATÁROZÁSA

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek meghatározása

A projektkommunikáció célcsoportjai szélesebb kört fednek le a fejlesztés célcsoportjainál.
A fejlesztés eredményeit használók a következő jól elkülöníthető, meghatározó célcsoportokra oszthatóak

- Az érintett terület víziközmű-szolgáltatója
- A projekttel érintett települések területén élő lakosság.

A célcsoportok értékelése a különböző kommunikációs formák szempontjából
A projekt számos lakossági, szakmai és üzleti csoportra van hatással, így kizárólag folyamatos kommunikáció révén érhető el, hogy valamennyi tervezett változás konzisztens módon és megfelelő időben kerüljön kommunikálásra olyan módon, hogy mindeközben folyamatos támogatást élvezzen a projekt, ne csökkenjen a projekttagok elkötelezettsége, és a megcélzott lakossági kör érdeklődése is megmaradjon.

Tekintettel arra, hogy a projekt eredményeinek sikeres fenntartása érdekében kiemelt célközönségünket jelent
a szakma, ugyanakkor a kommunikáció hasonlóan fontos célcsoportja a lakosság is, cél a szakzsargon lehetőség
szerinti kerülése a folyamat során. A lakosságnak szánt üzenet nem tartalmazhat elvont fejtegetéseket,
értelmezhetetlen általánosságokat.

A projekt szempontjából érintettnek tekintünk minden olyan személyt és/vagy csoportot:

 • akik érdekeltek a projektben,
 • akikre a megvalósítandó projekt kihatással lesz,
 • akik befolyásolhatják a projekt megvalósítását.

A célcsoportok kommunikációs igényeinek meghatározása
Bevezetési szakasz: A közönséggel történő megismertetés első fázisában egy általános jellegű kampányra van szükség, ismertté teszi mind szakmai körben, mind a laikusok (lakosság) számára a fejlesztés céljait. Fontos azonban, hogy bár általános kampányról esik szó, az mégis a megcélzott szegmensek elérését tegye lehetővé. Igyekezni kell, hogy a potenciális igénybe vevői szegmentumok minél nagyobb hányadában tudatosuljon a fejlesztés, és ösztönözni kell őket arra, hogy minél inkább megismerjék a tervezett fejlesztések céljait, felismerjék azok szükségességét.

Pozíció megerősítése: A pozíció megerősítése során folyamatosan bővülhet az érdeklődők száma. Ekkor szükség
esetén differenciálni kell a kommunikációt mind földrajzi értelemben, mind a célcsoportok tekintetében.

Célcsoportok – üzenetek:

Célcsoportok

Üzenetek

Közvetlen csoportok

Települési önkormányzatok, társulások tagjai, képviselők, politikusok

A települések számára kötelező a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségek határidőre történő megvalósítása. A jogszabályi kötelezettségből adódó terhet az NFP a projekt megvalósításával leveszi az ellátásra kötelezettek válláról.

Víziközmű-üzemeltetők

A beruházás megvalósulásával teljesül a derogációs kötelezettség.

Közvetett célcsoportok

Hatóságok, felügyeleti szervek

Jogszabály írja elő az ellátásra kötelezettek számára a projekt megvalósítását.

Lakosság

Az uniós támogatásnak köszönhetően a településeken megvalósul a korszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás.

Projekt által érintettek köre

Az érintett települések lakosságán kívüli közvélemény

Az uniós támogatásnak köszönhetően megvalósul a korszerű szennyvízelvezetés- és tisztítás az érintett településeken.

Civil szervezetek:

A zárt rendszerek és korszerű technológiák miatt a létrejövő fejlesztés nem veszélyezteti az egészséget.

 • egészségvédő szervezetek
 • környezetvédők

Az új technológiák alkalmazásával az üzemeltetés nem jár ökológiai kockázattal.

 

3. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

A kommunikációs folyamat mindig igazodik a projektciklusokhoz. Meg kell mutatni a csomópontokat, az egyes fázisok lezárultát és az újak kezdetét, a már látható részeredményeket. Az időzítés minden esetben a cél és a tartalom függvénye.

A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv által előírt tevékenységek, feladatok célja a célcsoportok folyamatos tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, az elért eredményekről.

A kommunikációs tevékenység két fő szakaszra bontható:

1. Az érintett szegmensek (közvetlen és közvetett célcsoportok) tájékoztatása a projektről, kiemelve a célját, formáját, ütemezését, a támogatás mértékét és a forrás eredetét. A kommunikáció előkészítő szakaszában a későbbi hatékony kommunikációt megalapozó feladatok kerülnek ellátásra. A projekt megvalósítási szakaszának elején a cél elsősorban a szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, potenciális partnerekkel megismertetni a beruházás koncepcióját a későbbi együttműködések megalapozásaként. A megvalósítás mérföldköveinél kerül sor aktív kommunikációs kampányra a lakossági és a szakmai célcsoportokat megcélozva, tájékoztatva őket a projekt állásáról.

2. A projekt utolsó szakaszában elsősorban a széles közvélemény tájékoztatása a cél a projekt eredményeinek fenntartása érdekében (közvetett célcsoportok és a projekt által érintettek köre).

A kedvezményezett a külső kommunikáció mellett kiemelt figyelmet fordít a belső kommunikációra, illetve annak jó minőségére is. A hatékony és magas színvonalú tájékoztatás feltétele, hogy a projektben résztvevők között folyamatos és gördülékeny legyen a kommunikáció projektmegvalósítás teljes időszakában. Ennek eszközei: személyes, csoportos megbeszélések, telefonos, elektronikus egyeztetések. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának feladatait külső szerződő partnerrel kívánja a Kedvezményezett megvalósítani.

A fenti feladatai ellátása során elvárt további szempontok:

 • a környezettudatosság közvetítése, környezettudatos rendezvény-körülmények biztosítása;
 • a nyilvános eseményeken és a tájékoztatás során az esélyegyenlőség megjelenítése és
  szegregációmentes kommunikáció folytatása, esélytudatosság közvetítése.

 

4. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Feladat Menny. egység Menny. Projekt előkészítő szakasz Projekt megvalósítási szakasz Projekt megvalósítást követő szakasz Egységár Nettó össz. (Ft)
1. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése db 1  |  |  | 0 0
2. A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése db 1  |  |  | 0 0
3. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése alk 1  |  |  | 0 0
4. A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése db 1  |  |  | 0 0
Összesen: 0

 

1. Internetes honlap (1 db)

A projekt-aloldal a www.tiszaeszlár.hu honlapon kerül kialakításra, görgetés nélkül elérhető helyen, a hatályos arculati elemeknek megfelelő infóblokk alkalmazásával.

Az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjeleníteni az aloldalon a projekthez kapcsolódóan:

 • a kedvezményezett neve,
 • a projekt címe,
 • a szerződött támogatás összege,
 • a támogatás mértéke (%-ban),
 • a projekt tartalmának bemutatása.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
 • projekt azonosító száma

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges az aloldalon színes verzióban:

- infoblokk,

 • Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)
 • Széchenyi 2020 logó
 • EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve)
 • Magyarország kormánya logó
 • A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (KA)
 • „Befektetés a jövőbe” szlogen.

Az ún. infoblokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban.

Az aloldalra vonatkozó minimális elvárások:

 • tartalomfeltöltés és negyedéves frissítés;
 • önállóan szerkeszthető tartalom;
 • képgaléria;
 • keresőoptimalizált felépítés, hogy a Google és más keresők minél könnyebben rátaláljanak;
 • keresőbarát URL, hogy a keresők és látogatók számára is könnyen felismerhető és megjegyezhető legyen;
 • mobilbaráttá tétel;
 • akadálymentesítés: könnyen olvasható kivitel elkészítése elvárt. 

2. „B” típusú tájékoztató tábla (1 db)

A beruházás fő helyszínén 1 db „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése, elhelyezése és felületvédelme a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv előírásait betartva, a projekt megkezdését követően a projekt fizikai zárásáig. Feladat az elhelyezéshez szükséges engedélyek beszerzése. A „B” típusú táblát a projekt fizikai befejezéséig kell kint tartani.

3. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (1 alkalom, a projekt alatt folyamatosan)

Fotók készítése, gyűjtése, szerkesztése a projekt megvalósulásának folyamatáról az alábbiak szerint:

 • A projekt megvalósulás helyszínein elhelyezett táblák fényképes bemutatása. Összesen legalább 2-2 db fotó.
 • A kivitelezési munkák előrehaladásáról készített fényképek, összesen legalább 100 db fotó, alkalmanként legalább 20-20 db fotó.
 • Gyakoriság: a projekt alatt folyamatosan

A fotódokumentációt szerkesztett, rendszerezett formában, 1 nyomtatott példányban, valamint 1 példány elektronikus adathordozón (nyomdai felhasználásra alkalmas minőségű, 5 megapixel felbontású színes fényképek) szükséges előállítani.

4. „D” típusú emlékeztető tábla (1 db)

1 db „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a megvalósulási helyszíneken az Arculati Kézikönyv előírásait betartva, a projekt megvalósítását követően. Az elhelyezéshez a szükséges engedélyek beszerzése a projekt fenntartási időszakára. A „D” típusú táblát a projekt fizikai befejezésétől a fenntartási időszak végéig kell kint tartani.

Galéria:

Feltöltés alatt